021-44359517

تربیت حسابدار2- سرفصل 1

 سلام به تمامي حسابداران جوان

سرفصل 1- بخش دوم : نکات مهم در تربیت حسابدار 
نکات مهمی که در بخش دوم مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از :
  • نکته ششم: در اين طرح موارد و مسائل مطرح شده عين حقايق اتفاق افتاده در شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي بوده و با توجه به كوتاهي مدت دوره، هيچ زماني براي تسامح و تساهل گفتاري و نوشتاري و كلامي براي واكاوي افكار فارغ التحصيلان جوان و بحث هاي حاشيه اي در نظر گرفته نشده و وقتي به مناظره و نظر سنجي متعارف دانشگاهي اختصاص داده نشده است .
  • نکته هفتم:هدف مهم طرح( تربيت حسابدار) همين دو كلمه است يعني : تربيت حسابدار و بس . عميقا اعتقاد داريم مسير پرورش در بيش از ٩٠٪؜ روش ها ساختن حسابداران جوان و توانا نيست و دليل اين امر نيز واضح و هويدا است. تا وقتي كمك حسابدار نباشيد نميتوانيد حسابدار باشيد و تا حسابدار نباشيد نميتوانيد حسابدار ارشد باشيد و به همين ترتيب تا بالاترين مدارج. بنابراين بجاي برگزاري دوره هاي معمول كه مملو از مطالب پراكنده حسابداري و مالي و مالياتي است و در پايان دوره فقط بار ذهني بيشتر براي فارغ التحصيل درست شده ، تلاش ما يادگيري عملي كارهاي اصلي براي يك ( حسابدار) است و شركت كنندگان بايد خود را آماده انجام عملي كار بعد از ٢٧٠ دقيقه فشرده بيان مطالب نمايند.
  • نکته هشتم : اعتقاد راسخ دارم كه دليل اينكه كار براي فارغ التحصيلان جوان كم است و ايشان را در عمل وارد چرخه ي انجام كارها نميگردانند به سه دليل است كه اول شامل توقعات غير واقعي كارفرمايان محترم كه انتظار دارند يك حسابدار علاوه بر حسابداري به امور مالي و مالياتي و فروش و انبارداري و امثالهم هم برسد و دوم كم لطفي برخي اساتيد صاحب تجربه كه يكباره جوانان تحصيلكرده را در درياي امور مختلف غرق كرده و ايشان را تنها ميگذارند است و سوم كن لطفي جوانان فارغ التحصيل بخودشان در تلاش و تكاپو متناسب و لازم در انجام كارهاست كه بيشتر مايلند ره صد ساله را يك شبه طي كنند.

در تربیت حسابدار3 سایر نکات ضروری ارائه خواهد شد .

 1-برنامه نرم افزاری.

2-آنالیز پروسه خرید در بازرگانی ها – قیمت تمام شده در پیمانکاری ها و تولیدی ها

3-آنالیز پروسه فروش-برگشت از فروش – تخفیفات فروش در بازرگانی – آنالیز درآمد ها در پیمانکاری.

4-انبار گردانی – گزارش کسر و اضافات انبار – انبارداری – اسناد انبار – انبارداری حسابداری کالا – موارد مرتبط با انبارها در اول و آخر دوره- موجودی کالا و روش دائمی – رسید انبار – حواله انبار – مغایرت انبارها – موجودی اول دوره آخر دوره – گزارش موجودی کالا – تعریف انبار ، تعریف کالا و گروه بندی کالاها (گروه اصلی – گروه فرعی – تعریف کالا ...)

5-فیش حقوق – لیست حقوق دستمزد – روش های محاسبه حقوق و دستمزد – اشنایی با قوانین بیمه و مالیات و حقوق و دستمزد – ثبت حسابداری حقوق و دستمزد – قوانین حقوق و دستمزد – تهیه لیست حقوق و دستمزد به صورت دستی – ثبت حسابداری حقوق و دستمزد – لیست بیمه – تهیه لیست مالیات کارکنان و ارسال آن با نرم افزار

6-تسهیلات – تسهیلات و اعتبارات – تسهیلات و سند مربوطه

7-عیدی سنوات بازخرید مرخصی – حقوق،دستمزد،عیدی و پاداش،سنوات بازخرید و مالیات مربوطه.

8-توضیحاتی درمورد ارزش افزوده و تنظیم مالیات بر ارزش افزوده.

گزارش خرید و فروش ماده 169 فصلی – تهیه و تنظیم گزارشات ارزش TTMS9-افزوده و ماده 169 – تهیه و ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش

10-حساب های انتظامی

11-ذخایر – اندوخته

12-بررسی تراز های آزمایشی – رفع مغایرت ها – تراز آزمایشی – تراز    بررسی های مربوطه در هر کد- تهیه انواعXوYآزمایشی 4 ستونه ،6 ستونه،

تراز آزمایشی شرکن های بازرگانی-تهیه انواع تراز آزمایشی شرکتهای خدماتی- ترازنامه و انواع گزارش های مدیریتی

13-خلاصه امور لازم و مرتبط یکساله در حسابداری (3) – گزارشات مهم دولتی – عملیات حسابداری در یک سال مالی