021-44359517

قوانین مالیاتی

مطالعه و مرور قوانین مالیاتی اگر چه بسیار مفید بوده و دید مودی مالیاتی نسبت به مسائل و موارد روشن و افق جدیدی از نگرش مالیاتی به او خواهد بخشید، ولی در بیشتر مواقع برداشت های مختلف از قانون ممکن است منجر به هدف مورد نظر نشده و عملا برخی مواقع هم تداخل قانونی و ارجع بودن یک قانون به قانون دیگر و اولویت های مورد نظر موجب سردرگمی خواننده و مودی مالیاتی خواهد شد.
در این بخش تلاش شده است به فاصله هر 15 روز یک قانون را مطرح و مرور کرده و مواردی که در این قانون مورد استفاده مودیان مالیاتی است را بیان نماییم و صد البته تلاش خواهد شد ارائه بهتر این قسمت از همکاران محترم و صاحبان تجربه در امور مالیاتی استفاده و همفکری بیشتری داشته تا نتیجه ی بهتری برای ارائه بوجود آورده و بتوانیم یک قانون را از چند منظر به چالش و یه نتیجه گیری بهتری برسیم. موجب خوشحالی است تمام کسانی که  به یک نحوی با قوانین مالیاتی سر و کار دارند به صورت خلاصه بعد از معرفی خود قوانین و مواردی که مایلند در این فضا درباره آنها بحث شود را مطرح تا با برنامه ریزی و اولویت بندی کار را جلو برده و استفاده خوبی از طرح موضوی برای تمام عزیزان اهدا نماییم.

 از تمام کسانی که در این بخش همراهی دارند صمیمانه تشکر می کنم.

شهرام کیماسی